راهنما
نام ایستگاه                   
نارنجی : داده های قدیمی
قرمز : دریای طوفانی
آبی : دریای آرام
سیاه : خارج ازسرویس